.
.
 
 
. .

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 października 2005 r.

o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r . Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

I.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a) głosowanie przeprowadzono w 25 166 obwodach głosowania,
b) uprawnionych do głosowania było 30 279 209 wyborców,
c) w głosowaniu wzięło udział 15 439 684 wyborców,
d) frekwencja wyniosła 50,99 %
e) głosów nieważnych oddano 155 233 ,
f) głosów ważnych oddano 15 279 787 ,
g) poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby ważnych głosów:
1) KACZYŃSKI Lech Aleksander 8 257 468 głosów, tj. 54,04 % liczby głosów ważnych,
2) TUSK Donald Franciszek 7 022 319 głosów, tj. 45,96 % liczby głosów ważnych.

II.

Komisja stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r. , spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i - stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej -

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany KACZYŃSKI Lech Aleksander

III.

  1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.
  2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński,
Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca