.
.
 
 
. .

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-503-9/05

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej

o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 1. Na podstawie art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 7 i art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) do dnia 8 sierpnia 2005 r., w godzinach urzędowania tj. do godz. 16.15 (art. 233 Ordynacji wyborczej) Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie:
  • zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia (listy) kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów od organu partii politycznej, upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 2),
  • zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego od pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 97 ust. 7),
  • zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców od pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców (art. 98 ust. 4).
   Zawiadomienia można składać do Państwowej Komisji Wyborczej w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 233 ust. 1).
   Państwowa Komisja Wyborcza po sprawdzeniu, że zawiadomienie, o którym mowa w art. 96 ust. 2, lub art. 97 ust. 7, albo w art. 98 ust. 4, spełnia warunki określone w ustawie, w terminie 3 dni podejmie na podstawie art. 102 ust. 1 Ordynacji wyborczej uchwałę o przyjęciu stosownego zawiadomienia komitetu wyborczego i przekaże tę uchwałę niezwłocznie właściwemu pełnomocnikowi wyborczemu.
   Zgodnie z art. 103 Ordynacji wyborczej przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze.
   Oznacza to, że przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na posłów albo do zgłoszenia kandydatów na senatorów oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej. Odpowiednio, okręgowa komisja wyborcza nie może dokonać rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów przed stwierdzeniem, że zgłoszenie pochodzi od komitetu wyborczego, który uzyskał potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia od Państwowej Komisji Wyborczej.

 2. Zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz o powołaniu pełnomocnika komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego pochodzące od organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z art. 96 Ordynacji wyborczej, zawiera:
  • Oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsca i datę jego sporządzenia;
  • Informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów;
  • Nazwę komitetu wyborczego partii zgodną z art. 99 ust. 1 Ordynacji wyborczej, czyli złożoną z wyrazów „komitet wyborczy” oraz nazwy partii politycznej lub skrótu nazwy tej partii;
  • Skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);
  • Adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej;
  • Wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;
  • Informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:
   • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu, uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 109 Ordynacji wyborczej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,
   • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 109 ust. 1 Ordynacji wyborczej, za gospodarkę finansową komitetu.

   Ze względów organizacyjno-porządkowych należy podać na użytek Państwowej Komisji Wyborczej numery telefonów i faksów obu pełnomocników.

  Do zawiadomienia załącza się:
  • Uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych wystawiony w 2005 r.;
  • Wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz;
  • Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego;
  • Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 109 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.

  Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawnione do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.

 3. Zawiadomienie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, zgodnie z art. 97 Ordynacji wyborczej, zawiera:
  • Nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
  • Nazwę utworzonego koalicyjnego komitetu wyborczego zgodną z art. 99 ust. 2 Ordynacji wyborczej, czyli złożoną z wyrazów „koalicyjny komitet wyborczy” i nazwy koalicji;
  • Skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);
  • Adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego;
  • Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby powołanej przez koalicyjny komitet wyborczy na pełnomocnika wyborczego komitetu uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 109 Ordynacji wyborczej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu;
  • Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby powołanej przez koalicyjny komitet wyborczy na pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 109 ust. 1 Ordynacji wyborczej, za gospodarkę finansową komitetu.

  Ze względów organizacyjno-porządkowych należy podać na użytek Państwowej Komisji Wyborczej numery telefonów i faksów obu pełnomocników.
  Do zawiadomienia załącza się:
  • Umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej oraz utworzeniu przez organy partii politycznych tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania tych partii na zewnątrz, koalicyjnego komitetu wyborczego w składzie co najmniej 10 osób ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL. Z treści umowy koalicyjnej powinno wynikać, czy koalicja została utworzona w celu zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, czy też w celu zgłaszania tylko kandydatów na posłów lub tylko kandydatów na senatorów. Z art. 97 ust. 4 Ordynacji wyborczej wynika, że umowa o zawiązaniu koalicji wyborczej może być zawarta w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów;
  • Uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych dotyczące partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wystawione w 2005 r.;
  • Wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące, który organ partii jest upoważniony do reprezentowania partii na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz;
  • Dokument wystawiony przez komitet wyborczy, z którego wynika powołanie wskazanych osób na pełnomocnika wyborczego komitetu i pełnomocnika finansowego komitetu;
  • Oświadczenie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego;
  • Oświadczenie pełnomocnika finansowego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 109 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.

 4. Zawiadomienie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zgodnie z art. 98 Ordynacji wyborczej, zawiera:
  • Nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, miejsce i datę sporządzenia zawiadomienia oraz podpis pełnomocnika wyborczego;
  • Nazwę komitetu wyborczego, która zgodnie z art. 99 ust. 3 Ordynacji wyborczej obok wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające komitet od innych komitetów, z zastrzeżeniem art. 100 ust. 2 i 3, czyli różniące się wyraźnie od nazw i skrótów nazw zarejestrowanych partii politycznych, organizacji społecznych oraz wcześniej zgłoszonych komitetów wyborczych, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 100 ust. 4;
  • Skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);
  • Adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
  • Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, powołanego przez komitet ze swego składu, uprawnionego z zastrzeżeniem art. 109 Ordynacji wyborczej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego wyborców;
  • Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców powołanego przez komitet ze swego składu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 109 ust. 1 Ordynacji wyborczej, za gospodarkę finansową komitetu.

  Do zawiadomienia załącza się:
  • Oświadczenie podpisane przez co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (zawierające wskazanie nazwy komitetu) z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL. Z oświadczenia tego lub z innego dokumentu wystawionego przez komitet wyborczy powinno wynikać powołanie wskazanych osób na pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego (art. 98 ust. 1 i 2 oraz ust. 6 pkt 1 Ordynacji wyborczej);
  • Wykaz co najmniej 1000 obywateli, mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli. Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego poprzez nazwę, utworzonego w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu zarządzonymi na dzień 25 września 2005 r. Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy bez względu na miejsce stałego zamieszkania, a więc nie tylko wyborcy z okręgu, w którym komitet wyborczy zamierza zgłosić listę kandydatów na posłów lub kandydata (kandydatów) na senatorów. Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie, pod rygorem odrzucenia podpisu, winien obejmować pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, a w budynkach wielorodzinnych także numer lokalu. W miejscowościach, w których nie ma ulic należy podać nazwę miejscowości i numer budynku;
  • Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;
  • oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 109 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej;
  • dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający utworzenie komitetu wyborczego wyborców przez wyborców będących członkami tej organizacji, jeżeli komitet wyborczy wyborców, w związku z art. 100 ust. 4 Ordynacji wyborczej przyjął nazwę i skrót nazwy tożsame z nazwą i skrótem nazwy organizacji mniejszości narodowej.

  Ze względów organizacyjno-porządkowych należy podać na użytek Państwowej Komisji Wyborczej numery telefonów i faksów obu pełnomocników.

 5. Z art. 97 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej wynika, że partia polityczna może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej, a więc nie może np. być w koalicji wyborczej utworzonej dla zgłoszenia list kandydatów na posłów i jednocześnie w innej koalicji wyborczej utworzonej dla zgłoszenia kandydatów na senatorów.
  Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej wyłącznie w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na senatorów może samodzielnie zgłaszać listy kandydatów na posłów, a jeżeli wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej wyłącznie w celu wspólnego zgłaszania list kandydatów na posłów może samodzielnie zgłaszać kandydatów na senatorów (art. 139 ust. 3 i art. 194 pkt 1 Ordynacji wyborczej).

 6. Zgodnie z art. 106 ust. 3 komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów o jego utworzeniu. Przepis ten prowadzi do wniosku, że rozwiązanie koalicyjnego komitetu wyborczego, po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 97 ust. 7, wymaga wspólnego oświadczenia woli wszystkich podmiotów, które utworzyły koalicję wyborczą. Natomiast jednostronne oświadczenie uczestnika koalicji o wystąpieniu z koalicji nie rodzi skutków prawnych.
  Również po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (art. 98 ust. 4), wystąpienie ze składu komitetu osoby, która uczestniczyła w jego utworzeniu (art. 98 ust. 1) nie może być dokonane w sposób skuteczny. Możliwe jest tylko wspólne oświadczenie o rozwiązaniu komitetu złożone przez osoby, które go utworzyły.
  Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowień o przyjęciu zawiadomień, o których mowa w art. 102 ust. 1 nie są dopuszczalne zmiany:
  • Nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy;
  • Celu w jakim komitet został utworzony to jest:
   zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, tylko list kandydatów na posłów lub tylko kandydatów na senatorów — art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1 Ordynacji wyborczej;
  • Składu koalicji wyborczej (art. 97 ust. 1);
  • Składu grupy obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców (art. 98 ust. 1);
  • Postanowień umowy koalicyjnej dotyczących:
   • proporcji w jakich nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi przez komitet wydatkami zostanie przekazana na fundusze wyborcze poszczególnych partii (art. 116 ust. 2),
   • proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji (art. 128 ust. 6),
   • proporcji podziału subwencji przysługującej koalicji pomiędzy partie wchodzące w jej skład (art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych — Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.).

 7. Przyjmowanie i sprawdzanie zawiadomień, o których mowa w art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 7 i art. 98 ust. 4 Ordynacji wyborczej dokonywane będzie przez Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej — Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub osoby przez niego upoważnione, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli pełnomocnik wyborczy doręczy zawiadomienie osobiście. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe wymienione odpowiednio w punktach 2, 3 i 4 niniejszych zasad oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki.
  Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.
  W odniesieniu do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców przyjmujący zawiadomienie poinformuje pełnomocnika wyborczego, że wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba przez niego upoważniona.

 8. Badanie wykazu co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców będzie podjęte w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli byłoby to niemożliwe — w dniu następnym.
  Sprawdzanie wykazu obywateli będzie prowadzone przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające będą prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.
  Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W takim wypadku badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli zostało osiągnięte.
  Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 98 ust. 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej, w szczególności, czy:
  • Z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;
  • Imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);
  • Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest uznanie za prawidłowo udzielone poparcie podpisu obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;
  • Podany został numer ewidencyjny PESEL; brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
  • Według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;
  • Obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

  Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznaczy podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.
  Osoba sprawdzająca dołączy do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ..............., podpisów prawidłowych ..............., podpisów wadliwych ..............., w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............”. W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie będą przekładane do aprobaty osobie nadzorującej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.
  Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

 9. Po stwierdzeniu, że zawiadomienie komitetu wyborczego spełnia warunki ustawowe, Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 102 ust. 1 Ordynacji wyborczej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia, podejmie stosowną uchwałę o przyjęciu zawiadomienia.
  Na podstawie art. 105 Ordynacji wyborczej informację o przyjęciu zawiadomienia Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi w „Monitorze Polskim” oraz dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. W ogłoszonej informacji zostaną zawarte następujące dane:
  • nazwa komitetu wyborczego i skrót nazwy,
  • siedziba komitetu wyborczego,
  • imiona i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego,
  • w odniesieniu do koalicyjnych komitetów wyborczych — nazwy partii tworzących koalicję,
  • cel w jakim komitet został utworzony.

  Jeżeli zawiadomienie wykaże wady, Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 102 ust. 2 Ordynacji wyborczej, w terminie 3 dni od daty doręczenia jej zawiadomienia, wezwie pełnomocnika wyborczego komitetu do usunięcia tych wad, wyznaczając na to termin 5 dni.
  W wypadku nieusunięcia wad Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem pełnomocnika o prawie zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca