.
.
 
 
. .

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2005 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-503-32/05

Informacja

o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 1. Zgłaszanie list kandydatów na posłów

  1. Uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na posłów są komitety wyborcze, które na podstawie wcześniej dokonanego zawiadomienia, uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie (uchwałę) o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, a w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej — zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów (art. 103 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami).

  2. Ordynacja wyborcza określa następujące warunki zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów:
   • Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów na posłów (art. 139 ust. 1);
   • Komitet wyborczy partii politycznej, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej dla zgłaszania list kandydatów na posłów nie może zgłaszać samodzielnie list kandydatów na posłów (art. 139 ust. 3). Komitet wyborczy partii politycznej może zgłaszać samodzielnie listy kandydatów na posłów, jeżeli partia wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej wyłącznie w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na senatorów;
   • Liczba kandydatów na posłów na liście okręgowej nie może być mniejsza od liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym i nie może być większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w tym okręgu wyborczym (art. 143 ust. 2);
   • Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy okręgowej (art. 139 ust. 2);
   • Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu (art. 8 ust. 2);
   • Kandydatem na posła może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat (art. 99 ust. 1 Konstytucji).

   Listę kandydatów na posłów w danym okręgu wyborczym, zwaną listą okręgową, zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 16 sierpnia 2005 r. (art. 143 ust. 1).

  3. Uprawnionym do zgłaszania listy okręgowej w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 143 ust. 3). Upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia oraz dane osoby upoważnionej. Treść upoważnienia powinna więc zawierać stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu —z podaniem jej nazwiska, imion, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL — została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia listy okręgowej (lub list) w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego w okręgu wyborczym nr ........ (lub okręgach wyborczych nr ...................) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczanie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawianie im stosownych zaświadczeń), a także pełnienie funkcji męża zaufania przy wskazanej okręgowej komisji wyborczej (art. 154 ust. 1-3). Upoważnienie powinno być opatrzone datą wystawienia i własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.
   Listę okręgową zgłasza osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona do właściwej okręgowej komisji wyborczej (art. 143 ust. 3).

  4. W zgłoszeniu należy wskazać:
   • Nazwisko i imię osoby zgłaszającej listę okręgową ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba;
   • Nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie listy okręgowej ze wskazaniem adresu jego siedziby;
   • Oznaczenie numeru okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista okręgowa;
   • Nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów na posłów uszeregowane na zgłoszonej liście w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy (art. 144 ust. 1); przy nazwisku kandydata należy obowiązkowo wymienić nazwę lub skrót nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż 40 znaków drukarskich — art. 144 ust. 2); przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy obowiązkowo umieścić adnotację „nie należy do partii politycznej”. Zgłaszający listę może wnosić, by przy nazwisku kandydata, który nie należy do partii politycznej, umieścić adnotację „popierany przez ...............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej, która popiera kandydata. Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii, które należy dołączyć do zgłoszenia listy (art. 144 ust. 3). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie, ale zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii możliwe jest wyłącznie w momencie zgłaszania listy. Potwierdzenie może pochodzić także od terenowego organu partii, uprawnionego do tego statutowo lub upoważnionego przez właściwy organ.

   Zgłaszający może wskazać w zgłoszeniu skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć zarejestrowaną listę na urzędowych obwieszczeniach oraz na kartach do głosowania (art. 144 ust. 4); jeżeli zgłaszający nie zgłosi takiego wniosku lista będzie oznaczona pełną nazwą komitetu wyborczego. Wskazany skrót nazwy komitetu wyborczego nie może różnić się od określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1.

  5. Każda lista okręgowa powinna być poparta podpisami co najmniej 5.000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do wymaganej liczby co najmniej 5.000 wyborców popierających listę okręgową nie zalicza się podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców (art. 98 ust. 4).
   Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia liście okręgowej zawiera na każdej stronie:
   • Nazwę (nie skrót nazwy) komitetu wyborczego zgłaszającego listę;
   • Numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana;
   • Adnotację: „Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów zgłaszanej przez ........................................................................... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ........... (numer okręgu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.”;
    a następnie
   • Czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia liście.
    Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznane zostanie również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem.

  6. Komitet wyborczy, który zarejestruje listy okręgowe co najmniej w połowie okręgów wyborczych (w 21 okręgach) jest uprawniony do zgłoszenia list okręgowych w pozostałych okręgach bez poparcia ich podpisami wyborców (art. 142 ust. 2). W takim przypadku, dla udokumentowania tego uprawnienia komitet wyborczy obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą. Zaświadczenie jest wydawane w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej na wniosek komitetu wyborczego, złożony do dnia 16 sierpnia 2005 r. do godz. 16.15. Do wniosku należy dołączyć wykaz okręgów, w których komitet zarejestrował listy kandydatów. Zgłaszanie list okręgowych na podstawie zaświadczenia następuje w terminie do dnia 16 sierpnia 2005 r. do godz. 24.00.

  7. Do zgłoszenia każdej listy okręgowej należy dołączyć:
   • Upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy okręgowej, jeżeli zgłoszenia listy okręgowej ma dokonywać osoba przez niego upoważniona (zob. pkt 3);
   • Ewentualny wniosek o oznaczenie kandydatów, którzy nie należą do żadnej partii politycznej, nazwą popierającej partii, o ile wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;
   • Pisma organów statutowych partii politycznych potwierdzające poparcie partii dla kandydatów umieszczonych na liście okręgowej, którzy nie należą do żadnej partii politycznej;
   • Oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłaszania listy okręgowej, stwierdzające liczbę podpisów wyborców popierających listę objętych wykazem podpisów (art. 144 ust. 5 pkt 1);
   • Wykaz podpisów wyborców popierających listę okręgową bądź zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej potwierdzające uprawnienia komitetu wyborczego do zgłoszenia list okręgowych w trybie art. 142 ust. 2 i 3 ustawy, bez wymaganej liczby podpisów wyborców;
   • Pisemną zgodę każdego kandydata na kandydowanie na posła w wyborach zarządzonych na 25 września 2005 r. ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, w którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwy komitetu wyborczego, z którego listy kandydat zgadza się kandydować.
    Zgoda na kandydowanie powinna zawierać: imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz wskazanie nazwy partii, do której kandydat należy lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 144 ust. 5 pkt 2);
   • Oświadczenie każdego kandydata złożone według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zmianami) — art. 144 ust. 5 pkt 3. Do zgłoszenia dołącza się tylko część A tego oświadczenia. Jeżeli kandydat wypełnia także część B oświadczenia, która po wypełnieniu jest tajna, kandydat osobiście doręcza część B do Państwowej Komisji Wyborczej, a na części A, przed jej dołączeniem, czyni adnotację o złożeniu części B w Państwowej Komisji Wyborczej (art. 145). Składając część B oświadczenia kandydat wskazuje numer okręgu wyborczego, w którym wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwę komitetu wyborczego, z którego listy okręgowej zgadza się kandydować. Złożenie przez kandydata części B oświadczenia w Państwowej Komisji Wyborczej zostanie potwierdzone na piśmie; otrzymane potwierdzenie kandydat przekazuje pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego lub osobie upoważnionej przez niego do zgłoszenia listy okręgowej; potwierdzenie należy dołączyć do zgłoszenia listy okręgowej.
    Jeżeli kandydat, w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, wcześniej składał oświadczenie o którym wyżej mowa, jest zwolniony od powtórnego złożenia oświadczenia (art. 7 ust. 2a ustawy wyżej wymienionej). Zamiast oświadczenia składa on na piśmie informację, kiedy i w związku z ubieganiem się o jaką funkcję publiczną złożył omawiane oświadczenie. Informację kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

  8. Po zgłoszeniu listy okręgowej niedopuszczalne jest jej uzupełnianie o nowych kandydatów, zamiana kandydatów, zmiana kolejności kandydatów na liście, a także zmiana lub uzupełnienie oznaczeń przy nazwiskach kandydatów o partii politycznej popierającej kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej (art. 144 ust. 6).
   Wyjątek od tej zasady ustala art. 153 ust. 2, który przewiduje, iż w przypadku gdy nazwisko kandydata skreślono z listy na skutek jego śmierci, a spowoduje to, że na liście pozostanie mniej kandydatów niż wynosi liczba posłów wybieranych w okręgu, okręgowa komisja wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia listy o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienie listy w tym trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 12 września 2005 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej) i nie wymaga zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszonego kandydata.

  9. Tryb przyjmowania zgłoszeń przez okręgową komisję wyborczą, kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji listy okręgowej regulują art. 146-149 Ordynacji wyborczej.
 2. Zgłaszanie kandydatów na senatorów
  W sprawach nieuregulowanych w dziale III Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Przepisy szczególne dotyczące wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, na podstawie art. 190 Ordynacji wyborczej stosuje się odpowiednio przepisy działu II „Przepisy szczególne dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z tym, ilekroć przy opisie trybu postępowania zostanie podany przepis z działu II Ordynacji wyborczej należy przez to rozumieć, że przepis ten na podstawie art. 190 ma zastosowanie przy zgłaszaniu kandydatów na senatorów.
  Do zgłaszania kandydatów na senatorów nie stosuje się art. 142 ust. 2 umożliwiającego zgłaszanie list kandydatów na posłów bez poparcia po zarejestrowaniu list okręgowych w co najmniej połowie okręgów wyborczych (art. 198 ust. 2).

  1. Do zgłaszania kandydatów na senatorów są uprawnione komitety wyborcze, które na podstawie wcześniej dokonanego zawiadomienia, uzyskały postanowienie (uchwałę) Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, a w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej — o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów (art. 103).

  2. Ordynacja wyborcza określa następujące warunki zgłoszenia kandydatów na senatorów:
   • Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym najwyżej tylu kandydatów na senatorów, ilu senatorów jest wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 195 ust. 1);
   • Komitet wyborczy partii politycznej, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej dla zgłaszania kandydatów na senatorów lub dla wspólnego zgłoszenia list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, nie może samodzielnie zgłaszać kandydatów na senatorów (art. 194 ust. 1). Komitet wyborczy partii politycznej, która weszła w skład koalicji wyborczej utworzonej tylko w celu zgłaszania kandydatów na posłów może samodzielnie zgłaszać kandydatów na senatorów;
   • Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy (art. 195 ust. 2);
   • Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu (art. 8 ust. 2);
   • Kandydatem na senatora może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat (art. 99 ust. 2 Konstytucji).
    Kandydatów na senatorów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 16 sierpnia 2005 r. (art. 143 ust. 1).

  3. Uprawnionym do zgłaszania kandydata (lub kandydatów) na senatora w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 143 ust. 3). Warunki, które spełniać powinno upoważnienie udzielone przez pełnomocnika wyborczego upoważnionej osobie zostały podane w części I pkt 3 niniejszej informacji, z tą różnicą, że w upoważnieniu należy wyraźnie wskazać, czy upoważnienie dotyczy zgłoszenia jednego kandydata na senatora, czy kandydatów na senatorów oraz, w którym okręgu lub okręgach wyborczych (przez podanie numerów tych okręgów).
   Zgłoszenia każdego kandydata na senatora dokonuje się odrębnie (art. 198 ust. 1). Oznacza to, że każda kandydatura musi być poparta odrębnie podpisami wyborców.

  4. W zgłoszeniu należy wskazać:
   • Nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata na senatora ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy, czy upoważniona przez niego osoba;
   • Nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie kandydata na senatora ze wskazaniem adresu jego siedziby;
   • Oznaczenie numeru okręgu wyborczego do Senatu, w którym kandydat zostaje zgłoszony;
   • Nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz nazwę lub skrót nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż 40 znaków drukarskich) — art. 144 ust. 1 i 2. Przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy obowiązkowo zamieścić adnotację: „nie należy do partii politycznej”. Zgłaszający kandydata może wnosić, by przy nazwisku kandydata, który nie należy do partii politycznej umieścić adnotację „popierany przez ...............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej, która popiera kandydata. Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii popierającej kandydata, które należy dołączyć do zgłoszenia listy (art. 144 ust. 3). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub może mieć formę odrębnego pisma. Zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii możliwe jest wyłącznie w momencie zgłaszania kandydata. Potwierdzenia może dokonać również terenowy organ statutowy partii, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego;
    Zgłaszający może wskazać w zgłoszeniu skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć zarejestrowanego kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na kartach do głosowania (art. 144 ust. 4 i art. 200); jeżeli zgłaszający nie zgłosi takiego wniosku kandydat będzie oznaczony pełną nazwą komitetu wyborczego. Wskazany skrót nazwy komitetu wyborczego nie może różnić się od określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1.

  5. Zgłoszenie każdego kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 3.000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym (art. 196 ust. 1 i 5). Do wymaganej liczby co najmniej 3.000 wyborców popierających zgłoszenie kandydata na senatora nie zalicza się podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców (art. 98 ust. 4).
   Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia kandydatowi na senatora zawiera na każdej stronie:
   • Nazwę (nie skrót nazwy) komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata;
   • Numer okręgu wyborczego, w którym kandydat jest zgłaszany;
   • Adnotację: „Udzielam poparcia kandydatowi na senatora .................................... ................................................................... (nazwisko i imię — imiona) zgłaszanemu przez ............................................................................ (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ........... (numer okręgu) w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.”;
    a następnie
   • Czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia (art. 196 ust. 3).
    Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznane zostanie również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem.
    Warunki zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata na senatora są takie same, jak warunki zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów na posłów (por. część I pkt 5 niniejszej informacji);

  6. Do zgłoszenia każdego kandydata na senatora należy dołączyć:
   • Upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydata na senatora, jeżeli zgłoszenia ma dokonać osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego (por. pkt 3);
   • Ewentualny wniosek o oznaczenie kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej, nazwą partii popierającej kandydata, o ile wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;
   • Pismo organu statutowego partii politycznej potwierdzające poparcie partii dla kandydata;
   • Oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłaszania kandydata, stwierdzające liczbę podpisów wyborców popierających kandydata na senatora objętych wykazem podpisów (art. 144 ust. 5 pkt 1);
   • Wykaz podpisów wyborców popierających kandydata na senatora;
   • Pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r., ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, w którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwy komitetu wyborczego, który zgłasza kandydata.
    Zgoda na kandydowanie powinna zawierać: imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz wskazanie nazwy partii, do której kandydat należy lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 144 ust. 5 pkt 2);
   • Oświadczenie kandydata złożone według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zmianami) — art. 144 ust. 5 pkt 3. Do zgłoszenia dołącza się tylko część A tego oświadczenia. Jeżeli kandydat wypełnia także część B oświadczenia, która po wypełnieniu jest tajna, kandydat osobiście doręcza część B do Państwowej Komisji Wyborczej, a na części A, przed jej dołączeniem, czyni adnotację o złożeniu części B w Państwowej Komisji Wyborczej (art. 145). Składając część B oświadczenia kandydat wskazuje numer okręgu wyborczego, w którym wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwę komitetu wyborczego, który zgłasza kandydata. Złożenie przez kandydata części B oświadczenia w Państwowej Komisji Wyborczej zostanie potwierdzone na piśmie; otrzymane potwierdzenie kandydat przekazuje pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego lub osobie upoważnionej przez niego do zgłoszenia kandydata; potwierdzenie należy dołączyć do zgłoszenia kandydata.
    Jeżeli kandydat, w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, wcześniej składał oświadczenie, o którym wyżej mowa, zamiast ponownego składania takiego oświadczenia obowiązany jest złożyć na piśmie informację kiedy i w związku z ubieganiem się o jaką funkcję publiczną złożył omawiane oświadczenie. Pisemną informację kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

  7. W zakresie trybu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów przez okręgową komisję wyborczą i kontroli poprawności zgłoszenia oraz rejestracji kandydatów na senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 146-149 Ordynacji wyborczej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca