.
.
 
 
. .

Warszawa, dnia 12 września 2005 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-503-67/05

Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu
zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Państwowa Komisja Wyborcza w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu zarządzonymi na dzień 25 września 2005 r. przypomina o warunkach udziału wyborców w głosowaniu w tych wyborach.

WARUNKI OGÓLNE

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu gło-sowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasno-wolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych pra-womocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych na tery-torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w obwodach głosowania za granicą i na pol-skich statkach morskich będących w dniu wyborów w podróży.
 • Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin, za granicą konsulowie, na statkach – ka-pitanowie statków.

 1. Głosowanie na obszarze kraju w miejscu stałego zamieszkania
  • Wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek, zostaną wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.

   Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

 2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

  Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

  Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wybor-ców.

  Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

  Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

  Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy

  Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 15 września 2005 r.

  Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służ-bę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowa-nych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Stra-ży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwo-dzie w danej miejscowości.

  Wniosek składa się w urzędzie gminy do dnia 12 września 2005 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

  • Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 września 2005 r.

  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 23 września 2005 r.

  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania.

  Głosowanie w kraju obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą

  Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentem ta-kim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wy-borcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe. Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą mogą również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile zostali na swój wniosek wpisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

 3. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą

  Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

  Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefak-sem. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wy-dania.

  Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 września 2005 r.

  Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą określił Minister Spraw Zagranicznych; rozporządzenie w tej sprawie jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 157, poz. 1324 z dnia 19 sierpnia 2005 r. Wykaz tych obwodów głosowania jest dostępny również we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 4. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

  Wyborcy przebywający w dniu wyborów na polskich statkach morskich, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiadają za-świadczenie o prawie do głosowania.

  Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 września 2005 r.

  Wykaz obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich określa Minister Infrastruktury w drodze rozporządzenia, które w najbliższych dniach bę-dzie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwo-dów będzie dostępny również we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Pań-stwowej Komisji Wyborczej.

 5. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

  W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

  • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na tere-nie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
  • zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzień wyborów,
  • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
  • przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca