.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i do Senatu

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z sygnalizowanymi przypadkami niezgodnego z prawem finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu, w szczególności polegającymi na narzucaniu przez partie polityczne kandydatom zobowiązań finansowych za umieszczenie na liście wyborczej, przypomina, że:

 • Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.
 • Środki finansowe komitetu wyborczego mogą być gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym komitetu wyborczego i wydatkowane jedynie na cele związane z wyborami.
 • Kampanię wyborczą prowadzi komitet wyborczy na zasadzie wyłączności. W związku z tym organizowanie wszelkich form agitacji wyborczej bez wiedzy i zgody komitetu wyborczego oraz finansowanie ich ze środków niebędących w posiadaniu komitetu jest niedopuszczalne. Materiały wyborcze muszą być oznaczone nazwą komitetu wyborczego, od którego pochodzą.
 • Środki finansowe na kampanię wyborczą mogą być przekazywane wyłącznie na rachunki bankowe:
  • w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej na rachunek Funduszu Wyborczego oraz rachunek bieżący partii,
  • w przypadku komitetu wyborczego wyborców, na rachunek komitetu wyborczego.
 • Donatorami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce ich zamieszkania w kraju czy za granicą. Wpłacający mogą żądać od partii lub od komitetu wyborczego wyborców potwierdzenia przyjęcia darowizny i umieszczenia ich nazwiska i kwoty wpłaty w ewidencji księgowej.
 • Limit wpłat od osoby fizycznej wynosi:
  • na rachunek Funduszu Wyborczego partii: 21.225 zł,
  • na rachunek bieżący partii: 12.735 zł,
  • na rachunek komitetu wyborczego wyborców: 12.735 zł.
 • Wpłaty na rachunek Funduszu Wyborczego partii oraz na rachunek komitetu wyborczego wyborców, niezależnie od ich wysokości, muszą być wnoszone w formie bezgotówkowej (przelewem, czekiem lub kartą płatniczą), co oznacza, że osoba, która chce udzielić wsparcia finansowego pod swoim nazwiskiem musi być posiadaczem konta bankowego. Jednorazowa wpłata kwoty do wysokości 849 zł na rachunek bieżący partii może być przekazana gotówką.
 • Kandydaci na posłów i senatorów mogą dokonywać wpłat w takiej samej wysokości i formie jak inne osoby fizyczne. Partie polityczne i komitety wyborcze nie mogą żądać od kandydatów dodatkowych wpłat lub ponoszenia wydatków ze środków własnych, ani też narzucać zobowiązań finansowych związanych z kandydowaniem lub sprawowaniem mandatu.
 • Wpłaty na kampanię wyborczą mogą być dokonywane najpóźniej do dnia wyborów. O terminie przekazania środków decyduje data wystawienia polecenia przelewu.
 • Dowodami kosztów kampanii wyborczej są umowy, faktury, rachunki, oświadczenia, noty obciążeniowe i inne dokumenty opisane i zatwierdzone przez osoby odpowiedzialne, zgodnie z zasadami rachunkowości.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca