.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie wzorów zestawień wyników głosowania w obwodzie stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 74 ust. 3 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory:

 1. zestawienia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 2. zestawienia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Senatu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

 1. Zestawienie wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu może być sporządzone na formularzu protokołu głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu, ustalonym uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr ......, poz. ......), z tym, że:
  1. w tytule formularza należy wykreślić wyraz „Protokół” i wpisać wyrazy „Zestawienie wyników”;
  2. pkt 11-16 należy wykreślić.
 2. Zestawienie wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Senatu może być sporządzone na formularzu protokołu głosowania w obwodzie w wyborach do Senatu, ustalonym uchwałą, o której mowa w ust. 1, z tym, że:
  1. w tytule formularza należy wykreślić wyraz „Protokół” i wpisać wyrazy „Zestawienie wyników”;
  2. pkt 11-16 należy wykreślić.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca