.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i art. 146 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory:

  1. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1,
  2. protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2,
  3. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 3,
  4. protokołu rejestracji kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 4.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 25, poz. 425).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca