.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 157 ust. 4 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie zbroszurowanych i trwale połączonych kart lub jest jedną kartą zadrukowaną jednostronnie.”,
  2. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
     „2a. Zbroszurowaną kartę do głosowania sporządza się w formacie A-5 lub A-4 albo w formacie B-5 lub B-4, zależnie od liczby zarejestrowanych list okręgowych i liczby kandydatów, w sposób określony w ust. 3-7.”,
  3. po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7c w brzmieniu:
     „7a. Kartę do głosowania, będącą jedną kartą sporządza się w formacie A-2, B-2 lub B-3, zależnie od liczby zarejestrowanych list okręgowych i liczby kandydatów, w sposób określony w ust. 7b i 7c.
     7b. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr .....” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku w górnej części jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu .....”.
     7c. Listy kandydatów na posłów umieszcza się w kolejności ich numerów w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole. Ustępy 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”,
  4. ust. 8 otrzymuje brzmienie:
     „8. Wzór:
   1. zbroszurowanej karty do głosowania w wyborach do Sejmu stanowią załączniki nr 1 i 2,
   2. karty do głosowania w wyborach do Sejmu, będącej jedną kartą stanowi załącznik nr 2a.”;
 2. dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca