.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 76 ust. 3, art. 164 ust. 6, art. 170 ust. 1 i art. 205 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady i sposób wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w § 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3.

 1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów zapewnia:
  1. wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych,
  2. wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych,
  3. wprowadzenie i przechowywanie informacji o okręgowych listach kandydatów na posłów i o kandydatach na senatorów,
  4. wprowadzenie, sprawdzenie poprawności i przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach,
  5. przesyłanie z obwodowej komisji wyborczej bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, powołanego w trybie art. 74 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP, do okręgowej komisji wyborczej i z okręgowej komisji wyborczej do Państwowej Komisji Wyborczej danych, obejmujących odpowiednio wyniki głosowania i wyniki wyborów,
  6. ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych oraz zbiorczo w skali kraju,
  7. sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach,
  8. sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania w obwodach, w okręgach i w skali kraju,
  9. przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach, w okręgach wyborczych i w skali kraju.
 2. System informatyczny zapewnia kontrolę poprawności arytmetycznej danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych oraz wykrywanie i usuwanie w określonym trybie błędów przy wprowadzaniu przez okręgowe komisje wyborcze danych z tych protokołów, przez porównanie dwukrotnie wprowadzonych tych samych danych na dwóch różnych stanowiskach lub przez porównanie danych przekazanych do systemu informatycznego z obwodu głosowania z danymi wprowadzonymi przez okręgową komisję wyborczą z protokołu głosowania w obwodzie.
 3. System informatyczny ma zapewnić Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu przez obwodowe i okręgowe komisje wyborcze.
 4. Przesyłanie z obwodowych komisji wyborczych lub od pełnomocników okręgowej komisji wyborczej do okręgowych komisji wyborczych i z okręgowych komisji wyborczych do Państwowej Komisji Wyborczej danych obejmujących wyniki głosowania i wyniki wyborów odbywa się przy wykorzystaniu publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.

Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5.

 1. Obsługę okręgowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia pełnomocnik ds. obsługi informatycznej, podporządkowany przewodniczącemu komisji.
 2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu, w skład którego wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy i koordynator okręgowy odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomagających obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
 3. Techniczne warunki pracy pełnomocnikom ds. obsługi informatycznej, zespołom operatorów i koordynatorom okręgowym zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.

§ 6.

 1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania programu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, oraz udostępnienie używanego do tego celu sprzętu informatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej.
 2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia także koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.
 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu informatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

§ 7.

Technika elektroniczna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywana w szczególności:

 1. w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie, dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodzie,
 2. przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesłaniu bezpośrednio przez obwodową komisją wyborczą, w następującym zakresie:
  1. sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołów głosowania w obwodzie,
  2. sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na nośniku elektronicznym (dyskietce),
  3. przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;
 3. przy czynnościach związanych z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesyłaniem za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, w następującym zakresie:
  1. sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania przez komisję obwodową nie objętą wsparciem informatycznym,
  2. sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na nośniku elektronicznym (dyskietce),
  3. przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;
 4. w pracach przygotowawczych do ustalenia wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą, w następującym zakresie:
  1. wprowadzenia lub weryfikacji danych o podziale gmin na obwody głosowania oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców,
  2. wprowadzenia danych o składzie osobowym oraz o siedzibie okręgowej komisji wyborczej,
  3. wprowadzenia danych o okręgowych listach kandydatów na posłów i o kandydatach na senatorów oraz sporządzenia projektów kart do głosowania i obwieszczeń o zarejestrowanych listach i kandydatach;
 5. przy ustaleniu przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów oraz ich przesyłaniu, w następującym zakresie:
  1. kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,
  2. ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym do Sejmu i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym,
  3. dokonania podziału mandatów pomiędzy uprawnione listy okręgowe, ustalenia wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym,
  4. ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym,
  5. ustalania liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu i przekazania tych danych Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych,
  6. przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołów okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;
 6. w pracach przygotowawczych przez Państwową Komisję Wyborczą, w następującym zakresie:
  1. ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców,
  2. ewidencjonowania zawiadomień o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów przez partie polityczne i koalicje partii politycznych,
  3. sporządzenie i przekazanie okręgowym komisjom wyborczym informacji o treści oświadczeń lustracyjnych tych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, którzy oświadczenie takie złożyli uprzednio w związku z ubieganiem się o funkcję publiczną;
 7. przy ustalaniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów, w następującym zakresie:
  1. ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju i stwierdzenia, które listy spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych,
  2. sporządzenia dla okręgowych komisji wyborczych i przekazania zawiadomienia o listach okręgowych, które spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych.
  3. sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów posłów i senatorów w okręgach wyborczych,
  4. sporządzenia projektu protokołu zbiorczych wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów,
  5. sporządzenia obwieszczenia o wynikach wyborów do Sejmu RP,
  6. sporządzenia obwieszczenia o wynikach wyborów do Senatu RP.

§ 8.

 1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:
  1. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego ― w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej,
  2. dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej ― w odniesieniu do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, pełnomocnika ds. informatyki, koordynatora okręgowego, kierownika operatorów i operatora,
  3. wójt (burmistrz, prezydent miasta) ― w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.
 2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże przewodniczącym okręgowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca