.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 157 ust. 4 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. 1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 29, poz. 495 z późn. zm. 2) w § 1 ust. 7c) otrzymuje brzmienie: „7c. Listy kandydatów na posłów umieszczane są w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddzielane są linią poziomą przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole. Listy umieszcza się w kolumnach w kolejności numerów list, licząc od strony lewej do prawej. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

2) Zmiana wymienione uchwały została ogłoszona w M. P. z 2005 r. Nr 35, poz. 481.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca