.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 159 i art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm. ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Armatorzy, niezwłocznie po ustaleniu liczby wyborców, zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania na polskich statkach morskich kart do głosowania, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora.

§ 2.

  1. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów armator nie dostarczy kart do głosowania, sporządza je kapitan statku w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (M.P. Nr 29, poz. 495 i z 2005 r. Nr 35, poz. 481).
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie , w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 3.

Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r.Nr 140, poz. 1173


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca