.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 lipca 2005 r.

w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 – 3 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami)1) , Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Irenę Dąbek – sędziego Sądu Okręgowego w Ostrołęce ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II, właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu RP Nr 20 i dla okręgu wyborczego do Senatu RP Nr 19.

§ 2.

Powołuje się Małgorzatę Radomińską – sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w skład Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca