.
.
 
 
. .

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859)

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 1. sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia,
 2. szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,
 3. tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.

(uchylony)

§ 3.

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
 2. W zgłoszeniu podaje się:
    
  1. nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,  
  2. imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,  
  3. numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy,  
  4. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.
 3. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „pełnomocnikiem”, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej. kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 2.
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

§ 4.

 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, obwodowej komisji wyborczej.
 2. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do kilku obwodowych komisji wyborczych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.
 3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić innego.

§ 5.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które spełniają warunki określone w § 3 i 4 i wpłynęły do zarządu gminy nie później niż w 30 dniu przed dniem wyborów.
 2. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest niedopuszczalne.

§ 6.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę napływu zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów, zawierającym numery obwodów i adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych, wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona zgłoszonych prawidłowo kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz pozostałe dane wymienione w § 3 ust. 2.
 2. Do wykazu wpisuje się również osoby wskazane do składów obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą" - przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

§ 7.

 1. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala, do których komisji pełnomocnicy zgłosili mniej niż 6 kandydatów na członków.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych następuje w sposób określony w art. 48 ust. 6 ustawy. W tej sytuacji, po uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), obwodowe komisje wyborcze powołuje się łącznie w składzie 7 osób.

§ 8.

 1. W przypadku losowania, o którym mowa w art. 48 ust. 5 ustawy, informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, stosowne zawiadomienie.
 2. Losowania członków spośród kandydatów zgłoszonych do danej obwodowej komisji wyborczej dokonuje się odrębnie do każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika do danej komisji.
 3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się dziesięć z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
 4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej obwodowej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.
 5. Po przeprowadzeniu losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje w skład obwodowej komisji wyborczej 10 wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

§ 9.

Składy obwodowych komisji wyborczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie zarządu gminy. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszane również w ich siedzibach.

§ 10.

(uchylony)

§ 11.

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej, zawiadamia o tym właściwych pełnomocników.
 2. W wypadku wygaśnięcia członkostwa powodującego zmniejszenie się składu obwodowej komisji wyborczej poniżej 7 osób, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnienia jej składu do 7 osób, w sposób określony w ust. 3 i 4.
 3. Jeżeli wygasł mandat członka komisji zgłoszonego przez komitet wyborczy, pełnomocnikowi wyznacza się termin 3 dni na zgłoszenie nowego kandydata. W razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzupełnia skład komisji spośród wyborców.
 4. Jeśli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło na 6 dni przed dniem wyborów lub później, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie mandatu wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika, który zgłosił kandydaturę członka, którego mandat wygasł.

§ 12.

Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m. st. Warszawy.

§ 12a.

W wypadku wykonywania przez okręgową komisję wyborczą - zgodnie z art. 230a ustawy - zadań związanych z powołaniem obwodowej komisji wyborczej lub dokonywaniem zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej, przepisy § 7 - 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca