.
.
 
 
. .

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z dnia 24 maja 2005 r.)

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 września 2005 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 25 WRZEŚNIA 2005 R.

Data wykonania czynności wyborczychTreść czynności
12
do dnia 4 sierpnia 2005 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych
do dnia 6 sierpnia 2005 r.- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 8 sierpnia 2005 r.- powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 16 sierpnia 2005 r.
do godz. 2400
- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów
oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do dnia 26 sierpnia 2005 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach
i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą,
w drodze losowania, jednolitego numeru dla okręgowych list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
- zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do dnia 31 sierpnia 2005 r.- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały okręgową listę kandydatów na posłów wyłącznie w danym okręgu wyborczym
do dnia 4 września 2005 r.- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 4 września 2005 r.
do dnia 11 września 2005 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 10 września 2005 r.
do dnia 23 września 2005 r.
do godz. 2400
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 11 września 2005 r.- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
do dnia 15 września 2005 r.- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów
do dnia 20 września 2005 r.- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich okręgowych list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 23 września 2005 r.
o godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 września 2005 r.
godz. 600-2000
- głosowanie

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca