.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
 1) protokołu głosowania, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 2) protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
 3) protokołu o wynikach głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się również w ponownym głosowaniu umieszczając w prawym górnym rogu protokołu wyraz „PONOWNE”.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 26, poz. 541).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca