.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 lipca 2005 r..

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według następujących wzorów:
1) pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji, ustalone uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (M. P. Nr 35, poz. 478);
2) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 22, poz. 452 i Nr 23, poz. 486).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca