.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rze-czypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wybo-ru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 22, poz.451).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca