.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Z listy kandydatów, ustalonej uchwałą z dnia 12 września 2005 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., skreśla się Włodzimierza Cimoszewicza, który wycofał zgodę na kandydowanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca