.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady i sposób wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Uchwała obowiązuje również w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w §1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3.

 1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wynikach wyborów zapewnia:
  1. wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o terytorialnym zasięgu działania okręgowych komisji wyborczych,
  2. wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych,
  3. wprowadzenie i przechowywanie informacji o kandydatach na Prezydenta RP,
  4. wprowadzenie, sprawdzenie poprawności i przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania, sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze, zwanych dalej protokołami głosowania w obwodach,
  5. przesyłanie z obwodowej komisji wyborczej bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, powołanego w trybie §4 ust. 3 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, do okręgowej komisji wyborczej, i z okręgowej komisji wyborczej do Państwowej Komisji Wyborczej danych, obejmujących wyniki głosowania,
  6. ustalenie zbiorczych wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą oraz zbiorczo w skali województw i w skali kraju przez Państwową Komisję Wyborczą,
  7. sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach,
  8. sporządzenie, w formie wydruku, protokołu głosowania w obwodzie, protokołu zbiorczych wyników głosowania z okręgowej komisji wyborczej, protokołu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach głosowania na kandydatów na Prezydenta RP oraz obwieszczenia o wynikach głosowania i wynikach wyborów,
  9. przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania, o których mowa w ppkt 8.
 2. System informatyczny zapewnia kontrolę poprawności arytmetycznej danych z protokołów głosowania w obwodach oraz wykrywanie i usuwanie w określonym trybie błędów przy wprowadzaniu przez okręgowe komisje wyborcze danych z tych protokołów, przez porównanie dwukrotnie wprowadzonych tych samych danych na dwóch różnych stanowiskach lub przez porównanie danych przekazanych do systemu informatycznego z obwodu głosowania z danymi wprowadzonymi przez okręgową komisję wyborczą z protokołu głosowania w obwodzie.
 3. System informatyczny ma zapewnić Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu przez obwodowe i okręgowe komisje wyborcze.
 4. Przesyłanie z obwodowych komisji wyborczych lub od pełnomocników okręgowej komisji wyborczej do okręgowych komisji wyborczych i z okręgowych komisji wyborczych do Państwowej Komisji Wyborczej danych obejmujących wyniki głosowania odbywa się przy wykorzystaniu publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.

Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5.

 1. Obsługę okręgowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia pełnomocnik ds. obsługi informatycznej, podporządkowany przewodniczącemu komisji.
 2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu, w skład którego wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy i koordynator okręgowy odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomagających obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
 3. Techniczne warunki pracy pełnomocnikom ds. obsługi informatycznej, zespołom operatorów i koordynatorom okręgowym zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.

§ 6.

 1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania programu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, oraz udostępnienie używanego do tego celu sprzętu informatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora obsługi informatycznej komisji obwodowej.
 2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia także koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.
 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu informatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

§ 7.

Technika elektroniczna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywana w szczególności:

 1. w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie, dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodzie,
 2. przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesłaniu bezpośrednio przez obwodową komisją wyborczą, w następującym zakresie:
  1. sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołów głosowania w obwodzie,
  2. sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na nośniku elektronicznym (dyskietce),
  3. przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;
 3. przy czynnościach związanych z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesyłaniem za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, w następującym zakresie:
  1. sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania przez komisję obwodową nie objętą wsparciem informatycznym,
  2. sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na nośniku elektronicznym (dyskietce),
  3. przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;
 4. w pracach przygotowawczych do ustalenia zbiorczych wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą, w następującym zakresie:
  1. wprowadzenia lub weryfikacji danych o podziale gmin na obwody głosowania oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców,
  2. wprowadzenia danych o składzie osobowym oraz o siedzibie okręgowej komisji wyborczej;
 5. przy ustaleniu przez okręgową komisję wyborczą zbiorczych wyników głosowania oraz ich przesyłaniu, w następującym zakresie:
  1. kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,
  2. ustalenia zbiorczych wyników głosowania i sporządzenia projektu protokołu okręgowej komisji wyborczej,
  3. ustalania liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta RP i przekazania tych danych Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych,
  4. przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołów głosowania w obwodach oraz z protokołu okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;
 6. w pracach przygotowawczych przez Państwową Komisję Wyborczą, w następującym zakresie:
  1. ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych,
  2. wprowadzenia i przechowywania danych o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, sporządzenia listy kandydatów, przygotowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach oraz sporządzenia projektu karty do głosowania,
  3. przekazania danych o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta do systemów informatycznych obsługujących pracę okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych;
 7. przy ustalaniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w następującym zakresie:
  1. kontroli poprawności ustalenia zbiorczych wyników głosowania przez okręgowe komisje wyborcze,
  2. ustalenia wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej,
  3. sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania,
  4. sporządzenia obwieszczenia o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

 1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:
  1. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego ― w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej,
  2. dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej ― w odniesieniu do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, pełnomocnika ds. informatyki, koordynatora okręgowego, kierownika operatorów i operatora,
  3. wójt (burmistrz, prezydent miasta) ― w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.
 2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże przewodniczącym okręgowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219)


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca