.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.
2. Wytyczne obowiązują również w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca