.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 września 2005 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r . Nr 47, poz. 544 z późn. zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wytyczne mają odpowiednie zastosowanie w ponownym głosowaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r.

Wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) podejmie uchwałę w sprawie zarządzania druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a Krajowe Biuro Wyborcze zleci druk kart do głosowania i ich zapakowanie dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych przez ustalonego wykonawcę przyjmując liczbę uprawnionych do głosowania w obwodach na podstawie danych z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 września 2005 r.
  Karty będą wydrukowane w nakładzie odpowiadających liczbie uprawnionych do głosowania, z czego 95% nakładu należy dostarczyć poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym, a 5% nakładu zatrzymać jako rezerwę zdeponowaną u wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wykorzystania według dyspozycji właściwej okręgowej komisji wyborczej. Dla obwodów głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych tych zakładów liczba dostarczonych kart do głosowania powinna odpowiadać liczbie uprawnionych do głosowania.
 2. Odbiór od wykonawcy paczek z kartami do głosowania przeznaczonymi dla obwodów głosowania oraz paczek z kartami do głosowania stanowiącymi rezerwę dla gmin i miast położonych na obszarze objętym właściwością poszczególnych okręgowych komisji wyborczych nastąpi w terminach uzgodnionych z wykonawcą, nie później niż 5 października 2005 r. w punktach odbioru, którymi będą pomieszczenia przygotowane i wskazane przez dyrektorów właściwych delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Odbioru paczek z kartami do głosowania od wykonawcy dokona, za pokwitowaniem, pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej. Odbiór paczek z kartami do głosowania powinien się odbywać za pokwitowaniem po uprzednim sprawdzeniu liczby i oznakowaniu paczek dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych i paczek z rezerwą kart dla gmin i miast.
  W związku z możliwością pomyłek, czynności związane z odbiorem paczek z kartami do głosowania powinny być przeprowadzone z najwyższą starannością, przez sprawdzenie z wcześniej przygotowanym wykazem obwodów, czy paczki zostały przygotowane dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych i czy są prawidłowo oznakowane. Ewentualne pomyłki należy usunąć w trakcie odbioru.
 3. Stosownie do pkt I.8) „Wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.” stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. (M.P. Nr 51, poz. 707), okręgowa komisja wyborcza ustali szczegółowy plan dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym. W przyjętym we współdziałaniu z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) harmonogramie dostarczenia kart do głosowania do gmin i miast, a następnie do obwodów głosowania, okręgowa komisja wyborcza ustali sposób i terminy odbioru kart do głosowania przez osoby upoważnione przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz terminy przekazania kart do głosowania poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje wyborcze. Odbiór paczek z kartami do głosowania dostarczonych do gminy (miasta) powinien odbywać się za pokwitowaniem i po uprzednim ponownym sprawdzeniu, czy paczki przekazano dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych wraz z rezerwą przechowywaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  Zaleca się, by przekazanie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym nastąpiło za pokwitowaniem w przeddzień wyborów tj. 8 października 2005 r. Odbierając karty do głosowania obwodowa komisja wyborcza powinna je przeliczyć w celu skontrolowania, czy liczba otrzymanych kart do głosowania odpowiada ich liczbie podanej na paczce oraz jest wystarczająca w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania w danym obwodzie głosowania. Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania (co dotyczy także ewentualnego otrzymania dodatkowych kart do głosowania z rezerwy) podlega ścisłemu rozliczeniu w protokole głosowania i w związku z tym czynność ich przeliczenia powinna być przeprowadzona dokładnie.
 4. Okręgowa komisja wyborcza jest dysponentem rezerwy kart do głosowania zdeponowanej u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stosownie do decyzji okręgowej komisji wyborczej, określoną przez komisję liczbę kart do głosowania z rezerwy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wskazanej obwodowej komisji wyborczej sporządzając w 3 egzemplarzach protokół przekazania kart do głosowania. Jeden egzemplarz protokołu wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrzymuje u siebie, drugi egzemplarz przeznaczony jest dla obwodowej komisji wyborczej i trzeci przekazuje okręgowej komisji wyborczej.
 5. Odbiór, transport i przechowywanie kart do głosowania muszą się odbywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed ich utratą lub zniszczeniem. W związku z tym, o terminach transportu i miejscach przechowywania kart do głosowania do czasu ich zabezpieczenia w urzędach gmin (miast) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego powinien powiadomić odpowiedniego komendanta policji. O miejscu i czasie przechowywania kart do głosowania w urzędzie gminy (miasta) oraz miejscu przechowywania kart do głosowania w budynkach, w których mieszczą się lokale wyborcze wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powinni poinformować odpowiednio komendantów policji lub kierowników komisariatów policji.
  Zaleca się, aby pomieszczenia, w których będą składowane karty do głosowania były plombowane lub zabezpieczane banderolami z pieczęcią urzędu.
 6. Okręgowe komisje wyborcze właściwe do przeprowadzenia wyborów w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą obowiązane są ustalić liczbę kart do głosowania niezbędną dla tych obwodów, uwzględniając możliwość ich dostarczenia kapitanom statków na 5 dni przed dniem głosowania oraz konsulom nie później niż w 10 dni przed dniem głosowania.
  Sposób sporządzenia i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich i za granicą określają:
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wymienione uchwały właściwe okręgowe komisje wyborcze przekażą kapitanom statków i konsulom wraz z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2000 r.
  W wypadku niedostarczenia kart do głosowania w terminach określonych w w/w uchwałach karty do głosowania sporządzają bowiem kapitanowie statków i konsulowie w brzmieniu ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazanym przez właściwą okręgową komisję wyborczą, umieszczając w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej własną pieczęć.
 7. W wypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania zasady druku, odbioru i przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym stosuje się odpowiednio.
  Karty do głosowania dla przeprowadzenia ponownego głosowania zastaną dostarczone okręgowym komisjom wyborczym do dnia 19 października 2005 r.

* * *

Przekazując niniejsze wytyczne, Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o zapoznanie z nimi przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca