.
.
 
 
. .


   ZPOW-650-17/05

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 września 2005 r.

w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się następującą listę kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., na której umieszczone są dane kandydatów wymienione w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym treść oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 z późn. zm.2)), zwanej dalej „powołaną ustawą”:

 1. BOCHNIARZ Henryka Teodora, lat 57, wykształcenie wyższe ekonomiczne, certyfikowany doradca ds. zarządzania zatrudniona w NICOM Consulting Ltd., zam. w Konstancinie-Jeziornej. Kandydatka złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 2. BOROWSKI Marek Stefan, lat 59, wykształcenie wyższe ekonomiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 3. BUBEL Leszek Henryk, lat 48, wykształcenie średnie, dziennikarz zatrudniony w Goldpol Sp. z o. o., zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 4. CIMOSZEWICZ Włodzimierz, lat 54, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 5. GIERTYCH Maciej Marian, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk leśnych, poseł do Parlamentu Europejskiego, zam. w Kórniku, członek Ligi Polskich Rodzin. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 6. ILASZ Liwiusz Marian, lat 43, wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Teresy Jaskulskiej-Ilasz, zam. w War-szawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 7. KACZYŃSKI Lech Aleksander, lat 56, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 8. KALINOWSKI Jarosław, lat 43, wykształcenie wyższe rolnicze, rolnik prowadzący własne gospodarstwo rolne w Jackowie Górnym, zam. w Jackowie Górnym. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 9. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 63, wykształcenie wyższe filozoficzne, publicysta i wydawca prowadzący firmę Oficyna Konserwatystów & Liberałów, zam. w Józefowie, powiat otwocki. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 10. LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 51, wykształcenie średnie zawodowe, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Zielnowie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 11. PODRZYCKI Daniel Tomasz, lat 42, wykształcenie podstawowe, polityk zatrudniony w Wolnym Związku Zawodowym „Sierpień 80”, zam. w Dąbrowie Górniczej, członek Polskiej Partii Pracy. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 12. PYSZKO Jan, lat 75, wykształcenie wyższe medyczne, emerytowany lekarz, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
 13. RELIGA Zbigniew Eugeniusz, lat 67, wykształcenie wyższe medyczne, lekarz zatrudniony w Instytucie Kardiologii w Warszawie, zam. w Warszawie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 14. SŁOMKA Adam Andrzej, lat 41, wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel, zatrudniony w Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny, zam. w Katowicach, członek Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 15. TUSK Donald Franciszek, lat 48, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zam. w Sopocie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 16. TYMIŃSKI Stanisław, lat 57, wykształcenie średnie, menadżer zatrudniony w Transduction Limited w Mississauga (Kanada), zam. w Komorowie. Kandydat złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz.676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca