.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Armatorzy, niezwłocznie po ustaleniu liczby wyborców, zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania na polskich statkach morskich kart do głosowania, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora.

§ 2.

Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów armator nie dostarczy kart do głosowania, sporządza je kapitan statku w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1. W takim przypadku na karcie , w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 3.

Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 27, poz. 550).

§ 5.

W przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2000 r. w sprawie sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 28, poz. 585).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca