.
.
 
 
. .

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Z listy kandydatów, ustalonej uchwałą z dnia 12 września 2005 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (M. P. Nr 54, poz. 747), skreśla się Macieja Mariana Giertycha, który wycofał zgodę na kandydowanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca