.
.
 
 
. .

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 maja 2005 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z dnia 24 maja 2005 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 9 października 2005 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczychTreść czynności
12
do dnia 15 sierpnia 2005 r.- zgłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 25 sierpnia 2005 r.- powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 25 sierpnia 2005 r.
do godz. 2400
- zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania
do dnia 4 września 2005 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do dnia 9 września 2005 r.- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie na polskich statkach morskich obwodów głosowania
do dnia 18 września 2005 r.- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
od dnia 18 września 2005 r.
do dnia 25 września 2005 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę do dnia 19 września 2005 r. - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejod dnia 24 września 2005 r.
do dnia 7 października 2005 r.
do godz. 2400
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze,
- odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 25 września 2005 r.- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
do dnia 29 września 2005 r.- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 6 października 2005 r.- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 7 października 2005 r.
o godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 9 października 2005 r.
godz. 600-2000
- głosowanie

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca